Met woningcorporatie Domijn en Stichting Huurdersbelangen Losser (SHBL) heeft gemeente Losser weer prestatieafspraken opgesteld om het beleid voor de sociale huursector uit te voeren. De prestatieafspraken 2022 bestaan uit een algemeen deel met vier hoofdthema’s voor de komende jaren (2022–2025) en een deel met de concrete afspraken voor het jaar 2022. 

Wethouder Anja Prins: “Wij willen graag dat mensen zich thuis voelen in onze gemeente. Een gemeente met schone, hele en veilige buurten. Een gemeente met een verscheidenheid aan inwoners en dorpen, jong en oud. Om dat te bereiken maken we onder meer de prestatieafspraken. Mooi nieuws in dat kader zijn de 16 huurappartementen die begin 2022 in Losser worden opgeleverd op het Zijland. Deze woningen, met het nieuwe “blokje omhoog” concept, zijn allemaal toegewezen aan senioren uit onze gemeente.”

Van woonvisie naar prestatieafspraken

Op 6 juli 2021 heeft de gemeenteraad de Woonvisie 2021 – 2031 gemeente Losser vastgesteld. De Woonvisie geeft richting aan het beleid inzake nieuwbouw van woningen en de bestaande woningvoorraad, doelgroepen en de aansluiting op verwante terreinen, zoals ruimtelijke ordening, zorg en duurzaamheid. Met de woningcorporatie Domijn en de Stichting Huurdersbelangen Losser (SHBL) worden vervolgens prestatieafspraken opgesteld ter realisering van het beleid voor de sociale huursector. De vier hoofdthema’s van de prestatieafspraken zijn:

1.    Voldoende betaalbare en beschikbare sociale huurwoningen in de gemeente Losser 

In 2020 is afgesproken dat actieve woningzoekenden in de gemeente Losser binnen twaalf maanden een sociale huurwoning kunnen vinden. In 2021 had een actieve woningzoekende in de gemeente Losser gemiddeld binnen acht maanden een sociale huurwoning van Domijn,

  • Voorrang voor 65-plussers en jongeren tussen de 18-23 jaar

Om in de gemeente Losser wonende ouderen boven de 65 jaar en jongeren tussen de 18-23 jaar meer kans te geven op het vinden van een huurwoning worden geselecteerde woningen met voorrang aan deze doelgroepen toegewezen: het gaat om 117 woningen voor senioren en om 66 woningen voor jongeren tot 23 jaar.

Mevrouw Wilma van Ingen, directeur-bestuurder van Domijn “We zijn blij dat de druk op de woningmarkt in Losser niet zo extreem is als in andere delen van ons land. Toch zien wij ook in Losser dat het voor een aantal groepen lastig is om een woning te vinden. Ik vind het daarom mooi dat de gemeente, SHBL en Domijn gezamenlijk besloten hebben om jongeren en ouderen uit Losser voorrang te geven boven andere woningzoekenden en dat we zien dat dat werkt.” 

  •  Vroegtijdig signaleren van huurachterstanden 

Voorkomen dient te worden dat huurders onverhoopt een te grote huurachterstand oplopen. Deze huurders moeten tijdig worden geholpen en begeleid, bijvoorbeeld om het gevaar van huisuitzetting te signaleren. Daarvoor werken gemeente, Domijn, zorgverzekeraars en gas-, water-, elektrabedrijven actief samen om betalingsachterstanden vroegtijdig te signaleren. 

2.    Thuis in de buurt 

Domijn, SHBL en Gemeente Losser zetten zich in voor fijne woningen, straten en buurten. Ieder pakt daarbij zijn eigen verantwoordelijkheid. Er zijn afspraken gemaakt tussen Domijn, politie, adviseur veiligheid van de gemeente en de procesmanager Team Zorg met betrekking tot het thema veiligheid. Regelmatig is er afstemming over de veiligheid in de woningen en wijken. Vanuit de gemeente werkt het team WIJZ intensief samen met het keigoed team van Domijn. Ze zoeken elkaar op in kwesties waar ze elkaars werkgebied raken. 

3.    Focus op bestaande woningen 

Domijn wil investeren in haar bestaande voorraad woningen om deze toekomstbestendiger te maken, met name op het gebied van duurzaamheid. Domijn probeert zo veel als mogelijk de verduurzaming aan het planmatig onderhoud te koppelen. Dit levert een besparing op door in één keer werkzaamheden te koppelen. Daarmee is Domijn de bewoners minder tot overlast. De pilot (gestart in 2021) om huurders een betaalbare schutting aan te bieden, die betaald wordt via de maandelijkse huur, wordt in 2022 voortgezet.

https://www.shbl.nl/wp-content/uploads/2022/02/getekende-prestatieafspraken-Losser-2022.pdf

(Bron: www.losser.nl)

Nieuwe prestatieafspraken 2022