Woningcorporatie Domijn, gemeente Losser en Stichting Huurdersbelangen Losser (SHBL) hebben samen de ‘prestatieafspraken’ voor 2020 getekend.

Woningcorporatie Domijn, gemeente Losser en Stichting Huurdersbelangen Losser (SHBL) hebben samen de ‘prestatieafspraken’ voor 2020 getekend. Wethouder Anja Prins: “We willen graag dat mensen zich thuis voelen in hun woning en in de buurt. Via het maken van prestatieafspraken willen we ervoor zorgen dat het aanbod en de kwaliteit van huurwoningen zoveel mogelijk aansluit bij de behoeften van de bewoners, zowel op het fysieke als op het sociale vlak. Als samenwerkende partijen maken we gebruik van elkaars kennis en inzet om de huurders in Losser een goed thuis te bieden.”

Met het maken van prestatieafspraken wordt een onderdeel van de door de gemeenteraad vastgestelde Woonvisie Losser uitgevoerd. Op 10 december heeft het College ingestemd met de Prestatieafspraken 2020. Op 12 december zijn deze door Stichting Huurdersbelangen Losser (SHBL), Gemeente Losser en ons ondertekend. Lucas Fransen, onze manager Wonen:
“De gemaakte prestatieafspraken worden ieder jaar concreter, beter haalbaar en zijn toetsbaar. Dat is een groot compliment aan de professionele samenwerking tussen Stichting Huurders Belangen Losser, de Gemeente Losser, en Domijn. En daar zijn we met recht trots op!”

Elke plaatsing is raak
Bij de verhuur van woningen wordt het principe ‘elke plaatsing is raak’ gehanteerd. Goede woningkansen en keuzemogelijkheden voor de klant zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. Dit betekent bijvoorbeeld dat het doel is dat actieve woningzoekenden in de gemeente Losser binnen twaalf maanden een huurwoning kunnen vinden. Wij overleggen samen met de gemeente over hoe de woonruimteverdeling zodanig kan worden ingericht dat hieraan wordt voldaan.|

Senioren zijn langer vitaal dan vroeger
Om de kansen op een seniorenwoning te vergroten, wordt in 2020 de leeftijd om in aanmerking te komen voor een seniorenwoning verhoogd van 55 naar 65 jaar. Vrijkomende woningen in het goedkope segment willen we financieel bereikbaar maken voor jongeren (18-23 jaar). Dit is de groep die afhankelijk is van huurtoeslag. Dat betekent dat gezorgd
wordt dat de huurprijs voor een aantal aangewezen woningen uitkomt onder de € 424,44.

Focus op de bestaande woningvoorraad
De komende jaren gaat onze aandacht in Losser en Overdinkel vooral uit naar de bestaande woningvoorraad. Er zijn ingrepen nodig voor de verbetering van de kwaliteit van het gebied. Wij zien bijvoorbeeld dat het straatbeeld door slechte erfafscheidingen verloedert. Daarom starten wij een pilot om bij verhuizingen aan de nieuwe huurders een betaalbare schutting aan te bieden die betaald wordt via de maandelijkse huur. Dit voorstel wordt in 2020 verder uitgewerkt.
Belangrijk is om huurders goede en betaalbare woningen te bieden. Nu én in de toekomst. Om de huren en de kosten voor energie betaalbaar te houden werken wij op verschillende manieren aan de verduurzaming van onze (woning)voorraad. Daar gaat de komende tijd veel in gebeuren en wij investeren hiervoor dan ook een bedrag van 6,5 miljoen euro de komende vijf jaar.

Prestatieafspraken tussen Domijn, Gemeente Losser en SHBL getekend
Getagd op: